Turas Gàidhlig na Leabharlainn / Gaelic Tour of the Library


Thigibh còmhla ris na Leabhrlannaichean againn, Jill Nic an Tòisich agus Toni Velikova, agus Co-òrdanaiche Leasachadh Seirbheis na Gàidhlig againn, Marcas Mac an Tuairneir, gus eòlas a chur air stòras farsaing na Gàidhlig san Leabharlainn. Am measg phamflaidean, cho-chruinneachaidhean is duanairean, tha tasgadh coileanta de dh'irisean Gairm ri chnuasachadh, air a dheasachadh le Ruaraidh MacThòmais is sinn a' comharrachadh ceud bliadhna o rugadh e, am bliadhna. Thigibh is cuiribh eòlas air an togalach àlainn againn agus an ealain lèirsinnich a tha na bhroinn. Bidh cothroman faighinn a-mach mu dhèidhinn sgeama nan caraidean againn is pròiseactan na Gàidhlig a tha san amharc.

Thèid an turas a chumail sa Bheurla, ach tha fàilte ro chòmhradh is ceistean sa Ghàidhlig.

Join librarians Jill Mackintosh and Toni Velikova and Gaelic Service Development Co-ordinator Marcas Mac an Tuairneir, to discover the extensive Gaelic collection the library holds. Including pamphlets, collections and anthologies, we also have a complete archive of Gairm, edited by Derick Thompson, whose centenary we are celebrating this year. Come and discover our beautiful building and the visual art it contains. There will be opportunities to find out about our friends scheme and about Gaelic projects and events in the pipeline.

The tour will be conducted in English, but we welcome conversation and questions in Gaelic.

Get access to
  Event Image

  No performance available for Turas Gàidhlig na Leabharlainn / Gaelic Tour of the Library

  Book your tickets for Turas Gàidhlig na Leabharlainn / Gaelic Tour of the Library 

  Back to event

  Select seats and ticket type for

  Loading Seatmap...

  Book your tickets for Turas Gàidhlig na Leabharlainn / Gaelic Tour of the Library 

  Back to event


  Select seats and ticket type for

  Venue

  Scottish Poetry Library

  5 Crichton's Close, Canongate, Edinburgh

  EH8 8DT

  Whole Building

  2021 All rights reserved. Powered by