In Person

Sruth


Dòmhnall Meek, Niall O'Gallagher, Isabelle Bain

Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba gu bhith a’ comharrachadh cultar na Gàidhlig fad an Earraich le sreath de thachartasan làn-Ghàidhlig, gus bàrdachd, ceòl is coimhearsnachdan na Gàidhlig ann an Dùn Èideann is air feadh Lodainn a thoirt cruinn.

Bidh luchd-èisteachd cuideachd eòlach air Dòmhnall E. Meek a bhios a’ nochdadh sa Ghearran is a bhuineas do Thiriodh. Bha Dòmhnall na àrd-òraidiche ann an Roinn na Ceiltis san Oilthigh fad iomadh bliadhna is bidh a’ leughadh bhon cho-chruinneachadh ùr aige: Eadar Ceòl is Coròna, a thèid fhoillseachadh aig CLÀR, rè ùine. Na chuideachd bidh Bàrd Gàidhlig Bhaile Ghlaschu Niall Ó Gallchoir, a dh’fhsoillsich Blàth Ùr an-uiridh is a nochd aig geàrr-liosta duaisean litreachas Chomhairle nan Leabhraichean.Bidh na bàird chliùiteach seo còmhla ris an t-seinneadair Isabelle Bain à Leòdhas.

’S e seo a’ chiad ceum ann an iomairt ùr gus compàirteachadh ro-innleachdail a neartachadh eadar an Leabharlann is buidhnean na Gàidhlig, fo stiùir Mharcais Mhic an Tuairneir, co-òrdanaiche leasachadh seirbheis na Gàidhlig a chaidh a chur an dreuchd as t-Foghar, an-uiridh. Gus na tachartasan a ruith, bidh Marcas ag obair le Anna Pheadarsan, Oifigear Leasachadh na Gàidhlig aig Comhairle Bhaile Dhùn Èideann, air an oidhche.

The Scottish Poetry Library is set to celebrate Gaelic culture through the Spring with a specifically Gaelic-medium events series bringing poetry, music and Gaelic communities in Edinburgh and throughout Lothian together.

Audiences will also be familiar with Tiree-born Donald E. Meek, who will appear in February. Donald was a senior lecturer in the Celtic Department at the University for many years and will be reading from his new collection Eadar Ceòl is Coròna, scheduled for forthcoming publication by CLÀR. Alongside him will be Glasgow Gaelic Laureate Niall O’Gallagher released Fo Bhlàth (In Bloom) with the same publisher last year, going onto appear on the shortlist for the Gaelic Books Council’s Gaelic literature awards. These bards will be joined by Lewis-born singer Isabelle Bain.

This is the first step in a series of new initiatives aimed at strengthening strategic partnerships between the Library and Gaelic organisations, led by Gaelic Service Development Co-ordinator, Marcas Mac an Tuairneir, who has been in post since the autumn of last year. Running the events on the night, Marcas will be joined by Ann Paterson, the Gaelic Development Officer of The City of Edinburgh Council.

Get access to
  • £5.00
  • 18 March 2022
  • 180 minutes
  • 19:30
  • Scottish Poetry Library
  • subvenue The Mezzanine
  • Age 14+
  Event Image

  Book your tickets for Sruth

  Choose date

  • Selected
  • Available
  • Unavailable
  • Low Availability
  • Selected
  • Available
  • Unavailable
  • Low Availability
  Select Tickets

  Book your tickets for Sruth 

  Back to event

  Select seats and ticket type for

  Loading Seatmap...

  Book your tickets for Sruth 

  Back to event


  Select seats and ticket type for

  Venue

  Scottish Poetry Library

  5 Crichton's Close, Canongate, Edinburgh

  EH8 8DT

  The Mezzanine

  2022 All rights reserved. Powered by