In Person

Sruth


Màrtainn Mac an t-Saoir, Ceitidh Chaimbeul, Fearghas Rothach

"Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba gu bhith a’ comharrachadh cultar na Gàidhlig fad an Earraich le sreath de thachartasan làn-Ghàidhlig, gus bàrdachd, ceòl is coimhearsnachdan na Gàidhlig ann an Dùn Èideann is air feadh Lodainn a thoirt cruinn.

’S iad bàird co-aimsireil a bhios an làthair aig an tachartas, leithid Tosgairean Bàrdachd na Leabharlainn fhèin Màrtainn Mac an t-Saoir agus Ceitidh Chaimbeul a tha an ìmpis co-chruinneachaidhean ùra fhoillseachadh ann an ùine nach bi ro fhada. Tha dàimh dhlùth aca ris a’ chathair-bhaile on a bhios Màrtainn, aig a bheil dualchas Uibhisteach, a’ fuireach ann an sgìre Lodainn agus thug Ceitidh ceum ann an Gàidhlig a-mach à Oilthigh Dhùn Èideann. Bidh Ceitidh is Màrtainn a’ nochdadh sa Ghiblean an cuideachd Fhearghais Rothaich, a bhuineas don Ghearasdan - sàr-sheinneadair a nochd air Alleluia air BBC Alba, aig àm na Nollaig.

’S e seo a’ chiad ceum ann an iomairt ùr gus compàirteachadh ro-innleachdail a neartachadh eadar an Leabharlann is buidhnean na Gàidhlig, fo stiùir Mharcais Mhic an Tuairneir, co-òrdanaiche leasachadh seirbheis na Gàidhlig a chaidh a chur an dreuchd as t-Foghar, an-uiridh. Gus na tachartasan a ruith, bidh Marcas ag obair le Anna Pheadarsan, Oifigear Leasachadh na Gàidhlig aig Comhairle Bhaile Dhùn Èideann, air an oidhche.

The Scottish Poetry Library is set to celebrate Gaelic culture through the Spring with a specifically Gaelic-medium events series bringing poetry, music and Gaelic communities in Edinburgh and throughout Lothian together.

The contemporary bards who will feature at the event include the Library’s own Gaelic Poetry Ambassadors Martin MacIntyre and Ceitidh Campbell, who are developing new collections to be published in the not-too-distant future. Both a have strong connections to the capital with MacIntyre, who has Uist connections, resident in the Lothian region and Campbell having graduated with a degree in Gaelic from Edinburgh University. MacIntyre and Campbell are set to perform in April, joined by up-and-coming star, Fort William’s Fergus Munro, fresh from his Christmas performance on BBC Alba’s Alleluia.

This is the first step in a series of new initiatives aimed at strengthening strategic partnerships between the Library and Gaelic organisations, led by Gaelic Service Development Co-ordinator, Marcas Mac an Tuairneir, who has been in post since the autumn of last year. Running the events on the night, Marcas will be joined by Ann Paterson, the Gaelic Development Officer of The City of Edinburgh Council.

Get access to
  Event Image

  No performance available for Sruth

  Book your tickets for Sruth 

  Back to event

  Select seats and ticket type for

  Loading Seatmap...

  Book your tickets for Sruth 

  Back to event


  Select seats and ticket type for

  Venue

  Scottish Poetry Library

  5 Crichton's Close, Canongate, Edinburgh

  EH8 8DT

  The Mezzanine